Гэрээний загвар - Худалдах, худалдан авах гэрээ

2009-02-08 09:32

ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ

 

Улаанбаатар хот                                                                         200_ оны_ сарын_ өдөр

 

Нэг талаас ____________________________________________________

(иргэн, хуулийн этгээдийн нэр)

(цаашид “Худалдагч” гэнэ)-ыг ________________________________ үндсэн дээр

(байгууллагын дүрэм, итгэмжлэл)

_______________________________________________ төлөөлж,

(эцэг/эх/-ийн нэр, нэр, албан тушаал)

Нөгөө талаас __________________________________________________

(иргэн, хуулийн этгээдийн нэр)

(цаашид “Худалдан авагч” гэнэ)-ыг ___________________________ үндсэн дээр

(байгууллагын дүрэм, итгэмжлэл)

_______________________________________________ төлөөлөн энэхүү гэрээг

(эцэг/эх/-ийн нэр, нэр, албан тушаал)

дараахь нөхцөлтэйгээр байгуулав.

 

1. Нийтлэг заалт

 

1.1. Гэрээний нөхцөлийн дагуу Худалдагч нь биет байдлын болон эрхийн доголдолгүй _________________________________________________________

(эд хөрөнгө, эдийн бус хөрөнгө)

(цаашид “Хөрөнгө” гэнэ), түүнтэй холбоотой баримт бичгийг Худалдан авагчийн өмчлөлд шилжүүлэх ба Худалдан авагч нь хөрөнгийг хүлээн авч, төлбөрийг хийнэ.

1.2. Хэмжээ: ______________________                       ______________________

(тоогоор)                                                                                               (үсгээр)

1.3. Нэг бүрийн үнэ: ________________                        ______________________

(тоогоор)                                                                                               (үсгээр)

1.4. Нийт үнэ: _____________________                        ______________________

(тоогоор)                                                                                               (үсгээр)

1.5. Үнэд НӨТ _____________________

(орсон, ороогүй)

1.6. Худалдагчаас шилжүүлж байгаа хөрөнгө нь ____________________________ ________________________________________________________________ чанар,

(улсын стандарт, техникийн нөхцөл, үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээ гэх мэт)

___________________________________________________________________

(улсын стандарт, техникийн нөхцөл, эрх зүйн акт)

_________________________________________________________________ -аар тодорхойлогдсон иж бүрдлийг ханнгаж байна.

1.7. Гэрээний үйлчлэх хугацаанд хөрөнгийн үнийг өөрчилж ___________________

(болно, болохгүй)

 

2. Худалдагчийн үүрэг

 

2.1. ________________ -аас хэтрүүлэлгүй хөрөнгийг Худалдан авагчид шилжүүлнэ.

                  (огноо)

2.2. ________________ хоногийн өмнө _______________________________-аар

     (тоогоор)                                           (албан бичиг, телефакс, утас, э-мэйл, захидал)

Худалдан авагчид хөрөнгө шилжүүлэх талаар мэдэгдэнэ.

2.3. Гэрээний салшгүй хэсэг болох ______________________________________ ___________________________________________________________________ баримт бичгийг Худалдан авагчид шилжүүлэх өгнө.

 

3. Худалдан авагчийн үүрэг

 

3.1. Худалдагчаас хөрөнгийг шилжүүлэх хугацааг мэдэгдэснээс хойш ___________

хоногийн дотор хөрөнгийг хүлээн авна.

3.2. Хөрөнгийг хүлээн авахдаа тоо, чанар, иж бүрдлийг шалгаж, _______________ ___________________________________________________________________

(шалгасан акт, дагалдах баримт бичиг)

баримт бичгийг бүрдүүлнэ.

3.3. Худалдаж авсан хөрөнгийг шалгах болон ашиглах явцад илэрсэн доголдлыг Худалдагчид мэдэгдэнэ.

3.4. Худалдаж авсан хөрөнгийн төлбөрийг төлөх үүрэгтэй.

 

4. Тооцоо хийх журам

 

4.1. Худалдан авагч хөрөнгийн төлбөрийг _________________________________

(бэлэн мөнгө, бэлэн бусаар, холимог байдлаар)

______________________________________________________________________

(гэрээнд гарын үсэг зурснаар, хөрөнгөг шилжүүлэн авахын өмнө, шилжүүлсний дараа, бусад)

___________________ хоногийн дотор Худалдагчид шилжүүлнэ.

4.2. Худалдан авагч хөрөнгийн төлбөрийг шилжүүлснээ Худалдагчид ажлын _____________ хоногийн дотор мэдэгдэнэ.

 

5. Хөрөнгө шилжих

 

5.1. Худалдсан хөрөнгийг Худалдан авагчид шилжүүлснээр хөрөнгө устаж, гэмтсэний эрсдэл Худалдан авагчид шилжинэ.

5.2. Худалдан авагч хөрөнгийг хүлээн авсныг гэрчлэх тодорхой үйлдэл хийсэн бол түүнийг хөрөнгө хүлээн авсанд тооцно.

 

6. Талуудын хариуцлага

 

6.1. Худалдагчийн буруугаас хөрөнгийг хугацаанд нь шилжүүлээгүй тохиолдолд шилжүүлээгүй хөрөнгийн үнийн дүнгийн ________ хувиар тогтоон Худалдан авагчид торгууль төлнө.

6.2. Худалдагчийн буруугаас _____________________________________________  

(биет байдлын болон эрхийн доголдол)

доголдолтой хөрөнгө шилжүүлсэн бол уг доголдлыг арилгах үүрэг хүлээх бөгөөд доголдолтой хөрөнгийн үнийн дүнгийн ______ хувиар тогтоон Худалдан авагчид торгууль төлнө.

6.3. Худалдагдсан хөрөнгийн үнэ тухайн үеийн ижил чанар, төрлийн хөрөнгийн зах зээлийн үнээс илт зөрүүтэй бол талууд хөрөнгийн үнийн зөрүүг арилгах үүрэгтэй.

6.4. Энэ гэрээний нөхцөлийг зөрчсөнөөс аль нэг талд шууд хохирол учирвал нөгөө тал хохирлыг арилгаж, ирээдүйд олох байсан ашгийг тооцон барагдуулна. Хохирол учирсан эсэхийг хохирогч тал батална.

6.5. Энэ гэрээний үйлчлэх хугацаанд хүлээсэн үүргээ биелүүлэхээс нэг талын журмаар үндэслэлгүйгээр татгалзсан буруутай тал нөгөө талд үүргийн дүнгийн ______ хувьтай тэнцэх торгууль төлнө.

 

7. Давагдашгүй хүчин зүйл

 

7.1. Давагдашгүй хүчин зүйл (тухайлбал: үер, гал түймэр, газар хөдлөлт, халдварт өвчний тархалт, зэвсэгт мөргөлдөөн, террорист үйлдэл, иргэдийн үймээн, ажил хаялт, төрийн байгууллагын шийдвэр, оролцоо гэх мэт)-ийн нөхцөл байдлын шууд болон шууд бус үйлчлэлийн улмаас талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй тохиолдолд гэрээний үйлчлэх хугацааг тухайн нөхцөл байдлыг арилгах хүртэл хойшлуулж болно.

7.2. Гэрээний үүргийг биелүүлэхэд саад болох нөхцөл байдал үүссэн, дууссан тухай талууд нэн даруй нэг нэгэндээ бичгээр мэдэгдэнэ.

7.3. Тухайн нөхцөл байдлын улмаас гэрээний үүргийн хугацаа _______ хоногоор хойшлогдвол талуудын аль нэг нь гэрээний үүргээ биелүүлэхээс татгалзаж болно. Энэ тохиолдолд хохирол төлүүлэхийг шаардахгүй.

 

8. Нэмэлт нөхцөл

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9. Маргааныг шийдвэрлэх

 

9.1. Гэрээтэй холбоотой маргааныг талууд харилцан тохиролцох замаар шийдвэрлэнэ.

9.2. Талууд тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу маргааныг (шүүх, арбитр)–аар шийдвэрлүүлнэ. (доогуур нь зур)

 

10. Гэрээний үйлчлэх хугацаа

 

10.1. Гэрээний үйлчлэх хугацаа 200 _ оны _ сарын _ -ны өдрөөс 200_ оны _ сарын _ -ны өдөр хүртэл байна.

10.2. Гэрээний үйлчлэх хугацааг хоёр тал бичгээр тохиролцож сунгаж болно.

10.3. Гэрээний үйлчлэх хугацааг дараах тохиолдолд зогсоож болно:

            - Талуудын зөвшилцсөнөөр;

            - Монгол улсын эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр;

            - Давагдашгүй хүчин зүйлийн үйлчлэлээр.

 

11. Гэрээний хавсралт

 

11.1. Доорх хавсралт нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.

11.1.2. Хавсралт № 1 ______________________________             ____ хуудас

11.1.3. Хавсралт № 2 ______________________________             ____ хуудас

 

12. Бусад заалт

 

12.1. Гэрээг 2 хувь үйлдэж, тал тус бүр нэг хувийг хадгална.

12.2. Талууд гэрээнд тусгагдаагүй асуудлыг шийдвэрлэхдээ Монгол улсын Иргэний хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгоно.

 

13. Талуудын хаяг

Худалдагч:                                                              Худалдан авагч:

 

Хаяг: ______________________                                    Хаяг: _________________________ ___________________________                       ______________________________ ___________________________                       ______________________________ Утас: ______________________                                   Утас: _________________________

 

Гарын үсэг: ________________                          Гарын үсэг: ________________

(тамга, тэмдэг)                                                         (тамга, тэмдэг)

Ангилал : Гэрээний загвар | Нийтэлсэн : Реса | Уншсан (47287) | Өмнөх бичлэг | Дараагийн бичлэг

Сэтгэгдэл

 1. ganbileg :
  2014-12-26 14:52

  eniig yj tataj avah be? mailru yvulad ogj boloh boluu? angaahai_0106@yahoo.com

 2. ХАЛИУН :
  2014-09-22 13:27

  УУЧЛААРАЙ ЭНЭ ГЭРЭЭНҮҮДЭЭ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛТЭЙ НЬ ЕӨР НЬ БУСАД ЗҮЙЛТЭЙ НЬ НИЙТЛЭЖ ӨГӨӨЧ

 3. дэлгэр :
  2013-09-25 14:27

  Сайн байцгаана уу хууль эрхзүйн хүрээнд ажилладаг залуус аа, та бүхэн энэ сайт дээр хуулийн англи хэлийг мэргэжлийн гадаад хүмүүсээр ба чадварлаг хуульчдаар заалгах нөгөө талаар зааж сургалт эрхлэх хүсэлтэй бол хандаж болно гэж хэлэх гэсэн юм

 4. дэлгэр :
  2013-09-25 14:26

  Сайн байцгаана уу хууль эрхзүйн хүрээнд ажилладаг залуус аа, та бүхэн энэ сайт дээр хуулийн англи хэлийг мэргэжлийн гадаад хүмүүсээр ба чадварлаг хуульчдаар заалгах нөгөө талаар зааж сургалт эрхлэх хүсэлтэй бол хандаж болно гэж хэлэх гэсэн юм

 5. Чагнаадорж :
  2013-08-07 09:15

  толгойд хуул-н заалт оруулж, 2 талын анз төлөх нөхцөл оруулж бичвэл сайн гэрээ болох юм байна

 6. oyun :
  2013-03-31 10:09

  Сайн байцгаана уу? Миний төрсөн эцэг маань 85 настай, ухаан санаа саруул. Эхнэр нь нас барсан. Өргөмөл ганц охин нь гадаад хүнтэй амьдраад 13 жил боллоо. Энэ хугацаанд 2хон удаа монголд ирсэн. Одоогоор аавыг асран хамгаалж байгаа хүн нь би. Аав 3 өрөө орон сууцаа надад өмчлүүлэн үлдээхээр шийдсэн гэнэ. Эгч бид хоёрыг өсгөөгүй бас туслаагүй гэж ийм шийдвэр гаргажээ. Эгч маань бурхан болсон. Орон сууцны ордер дээр хамтран эзэмшигчээр өргөмөл охины нэр нь байна. Гэр нь маш хүйтэн тул байраа эхлээд зарж шинэ дулаан байр авах гэж шийдсэн: Би энэ байрыг нь өвлөн авахын тулд ямар бичиг баримт үйлдэх вэ? Аав юу хийх ёстой вэ? Яаралтай зөвлөлгөө өгч тусална уу?

 7. төрөө :
  2013-03-18 00:48

  Ene gereenii orchuulgiig hiigeed ogooch, Bayrlalaa

 8. Erdene uul :
  2013-02-27 16:11

  Bayarllaa

 9. Amaraa :
  2013-01-08 18:22

  bayarlalaa

 10. hishigee :
  2012-10-12 09:37

  Гэрээний батлав гээд дарга гарын үсэг зурдаг хэсгийг гэрээний доод талд байрлуулдаг болчихсон юм уу

Сэтгэгдэлийн тоо : 15 Сэтгэгдэлийн хуудас 1 2 > 

Сэтгэгдэл бичих